Arkiv för ‘Okategoriserade’ Kategorin

FÖR KÄNNEDOM HAR NU BJURÅKER NORRBO OCH DELSBO FISKEVÅRDOMRÅDEN SLAGITS SAMMAN TILL DELLENBYGDENS FISKEVÅRDSOMRÅDE FRÅN OCH MED 1/1 2018. 

I AVVAKTAN PÅ ATT DELLENBYGDENS FISKEVÅRDSORMÅDE ÄR KLAR MED SIN HEMSIDA GÅR DET BRA ATT LOGGA IN PÅ DENNA HEMSIDA OCH LÄSA OM REGLER, FISKEVATTEN, KÖPA FISKE KORT M.M.

PÅ FACEBOOK FINNS NU DELLENBYGDENS FISKEVÅRDSOMRÅDE!

VÄLKOMMEN PÅ FISKEPREMIÄR MJUSJÖN LÖRDAGEN DEN 16 DECEMBER -17 KL. 08.00

120 kr/fiskekort och 4 fiskar. Maximalt 2 kort/fiskare. FISKEKORT SÄLJES VID SJÖN!

Kontaktperson Lennart Lindqvist 070 – 399 07 90

 

AVSTÄNGDA FISKEVATTEN (4/10-17)

MJUSÖN   ÖPPNAR MED FISKEPREMIÄR LÖRDAGEN DEN 16 DECEMBER

NJUPFATET ÖPPNAR MED FISKEPREMIÄR LÖRDAGEN DEN 2 DECEMBER

OTTERTJÄRN ÖPPNAR NÄR ISEN BÄR.

BERGTJÄRN ÖPPNAR NÄR ISEN BÄR.

Mer information kommer om fiskepremiärerna på hemsidan och Facebook; Bjuråker Norrbo FVO. Välkommen att gå med i FB- gruppen!

Väntar på det riktigt stora nappet!

 

Årsmötesprotokoll

Bjuråker-Norrbo Fiskevårdsområde

2017 02 26

 

 

 • 1 Mötets öppnande.

Ordföranden Börje Karlsson öppnar mötet och deltagarnas närvaro antecknas.                                                                                                                                  Bilaga 1

 • 2 Fastställande av dagordning.

            Beslut: Dagordningen godkännes av stämman

 

 • 3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

      Beslut: Till ordförande för mötet valdes, Börje Karlsson

Till sekreterare för mötet valdes, Magnus Källman

 • 4 Val av två justerare.

            Beslut: Till justerare valdes, Stefan Sandin och Bengt Eriksson

 • 5 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.

 Beslut: Kallelsen godkänns.

 • 6 Styrelsens verksamhetsberättelse och loggbok för det gångna året 2016 Bilaga 2

Beslut: Genomgången godkändes och handlingen noteras i protokollet.

 

 • 7 Uppföljning av föreningens målsättningar och uppdrag -15 och -16  Bilaga 3  

 Beslut: Uppföljningen godkändes och handlingen noteras i protokollet.

 

 • 8 Redovisning av sålda fiskekort

En ökning och framförallt av digitala fiskekort har skett.                                      Bilaga 4

Belsut: Redovisningen godkändes och handlingen noteras till protokollet.

 

 • 9 Redovisning av fiske utsättning                                                                      Bilaga 5

Vice ordföranden går igenom fiske utsättningarna.

Beslut: Redovisningen godkändes och noteras till protokollet.

 

 • 10 Resultat och Balansrapport 2016 Bilaga 6 o. 7

Beslut: Samtliga bilagor gicks igenom och godkändes och biläggs protokollet.

 

 • 11 Revisorernas berättelse. Bilaga 8

Ordförande Börje läste upp revisionsberättelsen där revisorerna noterade

föreningens handlingar och ekonomiska situation var i god ordning och          förordade att

styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

               Beslut: Mötet noterar denna information som infogas i slutet av protokollet.

 • 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

   Beslut: Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

 

 • 13 Frågan om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.

Beslut: Stämman beslutar att ingen utdelning skall ske.

 

 • 14 Fråga om tillskott

  Beslut:  Föreningens ekonomi är i balans och beslöt att inga tillskott behövs.

 

 • 15 Förslag till budget för 2017.                      Bilaga 9

 Beslut: Stämman antar föreslagen budget och styrelsen tillåts justera inom

budgetramen om det anses behövligt.

 

 • 16 Styrelsearvoden 2017.

        Beslut: Att bevilja 17.000 kr att fördela inom styrelsen.

 

 • 17 Val av ordförande, vice ordförande jämte övriga styrelseledamöter. Bilaga 10

Valberedningen föreslår årsmötet att välja nedanstående ledamöter;

Ordförande            Börje Karlsson                     Omval 1 år, 1 år som Ordf.

Vice ordförande     Bengt-Erik Fränden              Omval 2 år

Styrelseledamot      Janet Ekelöf                         Omval 1 år, ett år kvar

Styrelseledamot      Magnus Källman                  Omval 1 år, ett år kvar

Styrelseledamot      Daniel Högvall                      Omval 2 år,  Holmen

Styrelseledamot      Fredrik Röjd                        Omval 2 år, Svågadalsnämnden

Styrelseledamot      Anders Jonsson                    Omval 2 år kvar

Styrelseledamot      Stefan Sandin Nyval  2 år kvar

              Beslut: Att bifalla valberednings förslag.

 

 • 18 Val av suppleanter till styrelsen 1 år. Bilaga 10

Valberedningen föreslår årsmötet att välja nedanstående suppleanter;

Tomas Berglund                             Omval

Rolf Lindberg                                 Omval

Sven-Erik Jonsson                         Omval

Joel Ericsson                                  Omval

Patrik de Kwant                            Nyval

Daniel Saxlind                                Nyval

Bernt Sjöndin                               Nyval

Jörgen Johansson                           Nyval

 

Beslut: Att bifalla valberedningens förslag.

(Lars Andersson, Filip Källman och Tobias Källman lämnar sina uppdrag.)

 

 • 19 Val av revisorer jämte revisorssuppleanter 1 år.                         Bilaga 10

Valberedningen föreslår att årsmötet väljer nedanstående personer:

Revisor                   Ulf Colliander                   

Revisor                   Petra Gahm

Revisorssuppleant.  Vakant

             Beslut: Att bifalla valberednings förslag.

 

 • 20 Val av valberedning.

Ordförande & sammankallande Åke Eriksson                         Bilaga 10

Ledamot Kjell Källman

Ledamot Vakant

             Beslut: Att bifalla årsmötets förslag.

 

 • 21 Inkomna motioner och förslag

 

 1. Sammanslagning av Bjuråker Norrbo och Delsbo FVO             Bilaga 11, 12, 13 o. 14

Ordförande Börje Karlsson redovisar styrelsens förslag, samt möten med Delsbo

FVO, kommunens fiskevårdskonsulent och länsstyrelsen. I styrelsens

ställningstagande och bedömning väger bedömningen att sportfisketurism gynnas av

en sammanslagning och bidrar positivt till landsbygdsutvecklingen för hela

Dellenbygden. Efter det ordet fritt stämman överväger för och nackdelar.

 

Beslut: Stämman beslutar bifalla styrelsens förslag,

att principiellt säga ja till sammanslagning med Delsbo Fiskevårdsområde,

att nya fiskevårdsområdet skall kallas Dellenbygdens Fiskevårdsområde,

att sammanslagningen skall ske årsskiftet 2017/2018,

att uppdra till styrelsen att besluta om den praktiska utformningen och genomföra

sammanslagningen i samverkan med Delsbo Fiskevårdsförening,

att styrelsen får avbryta sammanslagningen om det finns orsaker som skäligen

inte är rimliga för en sammanslagning,

att om sammanslagningen avbryts skall styrelsen redovisa omständigheterna och orsa-

kerna för detta senast till föreningsstämman/årsmötet 2018.

 

 

 1. Dellenbygdens Flugfiskeklubb arrende av Sebberstjärn.                             Bilaga 15

Flugfiskeklubben har i brev tillskrivet Fiskevårdsföreningen om att få arrendera Sebberstjärn. Styrelsen har träffat ordförande för Flugfiskeklubben och diskuterat frågan. Styrelsens föreslår stämman att upplåta tjärnen till flugfiskeklubben.

 

Beslut:  Stämman beslutar bifalla styrelsens förslag, att ställa sig positiv till att upplåta Sebberstjärn till Flugfiskeföreningen, samt att uppdra till styrelsen att besluta om villkoren för arrendet.

 

 1. Inplantering av Gös    Bilaga 16

Styrelsen har en längre tid diskuterat inplantering av gös, då Fiskevårdsområdet inte har några gösvatten. Styrelsen har kontakter med KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) där goda förutsättningar finns för att både noga undersöka för inplantering av gös, samt att kunna köpa in gös.  Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att anta styrelsens förslag att inplantera gös i lämpligt vatten,

 

Beslut: Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag,

att ställa sig positiv till att plantera in gös i Rångsjön alternativt i annan lämplig sjö,

att uppdra till styrelsen att besluta om definitiv utsättningsplats

att uppdra till styrelsen att samverka med Delsbo FVF om villkoren, samt

att noga planera och samråda med KTH för att få bästa möjliga

förutsättningar för Gösen

 

 • 22 Bestämmande av plan för fiskevårdande åtgärder och fiskets bedrivande för tiden

fram till nästa ordinarie stämma.

Målsättningarna för åren 2017- 2018 presenterades.                                      Bilaga 17

              Beslut: Stämman godkänner målsättningarna.

 

 

 • 23 Förslag till fiskeinsättning 2017.

Vice ordförande presenterar styrelsens förslag.                                               Bilaga 18 Beslut: Att anta förslaget efter justeringar styrelsen finner lämpliga.

 

 

 • 24 Rapporter.

Bilaga 19

Ordförande presenterar en utvecklingsplan (förstudie) om ”Lokalt entreprenörskap

för utveckling av fiskodling och matfiskproduktion av Dellenöring i Svågadalen.

Ett samverkansprojekt i med KTH, Svågadalsnämnden och Fiskevårdsföreningen.

Beslut: Mötet godkänner rapporten och noterar den till protokollet.

 

 • 25 Övriga ärenden.
 1. Integration: Fiske kan vara en väg för att underlätta för asylsökande att integreras in i vårt samhälle och känna sig välkomna. Mötet diskuterar detta och det konstateras att det är viktiga och angelägna insatser som skulle behövas, men att i nuläget finns inte personresurser i föreningen att genomföra aktiviteter av detta slag.

 

 1. Uppkommen fråga angående trolling med 3 fiskare i en trolling båt. Under mötet klargörs att för detta krävs 3 fiskekort, samt 1 trollingkort.

 

 1. En mötesdeltagare vill uppmärksamma och göra känt att ett ”redskap” som går under namnet Jaw Jacker har förbjudits att använda inom vårt fiskevårdsområde då styrelsen inte anser att det är att anses som ett sportfiskeredskap. Bild bifogas!

Bilaga 20

 

 1. Mötesmedlem påtalar att djur på bete trampar sönder Dalåns föryngrings platser.

Detta är påtalat både muntligt och skriftligt till Länsstyrelsen, men ännu har inget svar kommit. I samband med att Lantbruket i Hedvigsfors hösten -16 hade samråd inför en utökning av kreatursbesättning från 200 till 800 kor framförde styrelsen detta muntligt till ägaren och följde sedan upp med ett brev som påtalade

detta förhållande. Något svar eller annan reaktion har dock inte styrelsen fått ännu.

                

 

 • 25 Stämman avslutas.

  Beslut: Ordförande förklarar mötet avslutat.

 

 

Ordförande för mötet:………………………………………….. ……………………..Börje Karlsson

 

Sekreterare för mötet:…………………………………………………………………..Magnus Källman

.

Justerare för mötet:……………………………………………………………………….Stefan Sandin

 

Justerare för mötet:………………………………………………………………………..Bengt Ericsson

 

 

Justerat protokoll och närvarolista (original), samt samtliga bilagor finns hos ordföranden Börje Karlsson,  Svedjebo 28 , 820 62 Bjuråker. j.borje.karlsson@gmail.com

 

 

NYUTSATT DELLENÖRING

NYUTSATT DELLENÖRING                     NJUPFATET, MJUSJÖN, GÄDDTJÄRN, OTTRTJÄRN, SVARTTJÄRN, BERGTJÄRN OCH MÅNDAGSTJÄRN.

VÄLKOMMEN TILL DIALOGKVÄLL PÅ SVÅGAGÅRDEN, ÄNGEBO, den 15 JUNI KL. 19.00 OCH STANNA GÄRNA KVAR EN STUND  EFTERÅT OCH MINGLA!

FISKODLING AV DELLENÖRING

Odling av matfisk i Svågadalen – var, hur och till vilken kostnad?

Skulle matfisk kunna odlas i Svågadalen på ett hållbart sätt och därigenom skapa nya arbetstillfällen? Det skall en grupp med både representanter för KTH, Svågadalsnämnden och Bjuråker Norrbo Fiskevårdsförening ta reda på i ett projekt som löper 2016 och 2017.

Projektet skall genom en förstudie dels ta reda om det går att starta ett lokalt kläckeri med yngelproduktion för Dellenöring i Svågadalen, dels genom att inventera intresse och förutsättningar hos olika lokala aktörer för att starta ett projekt kring dammodling för utsättning i rinnande vatten och för odling av matfisk samt slakt av denna samt inventera behovet av arbetskraft samt behövlig utbildning för denna om fiskodling etableras i Svågadalen. Underlagen skall sedan sammanställas i ett förslag till större implementeringsprojekt vilket innebär att t.ex. fiskodlingar projekteras och sedan byggs.

Nu bjuder detta projekt kallat ”Framtagande av en utvecklingsplan för Lokalt entreprenörskap för utveckling av fiskodling och matfiskproduktion i Svågadalen” till ett möte på Svågagården den 15;e juni kl. 19 – 20 följt av mingel och förfriskningar. Då kommer vi att berätta om vad hållbarhet kan innebära och hur fiskodling i dalen kan bidra till detta och så kommer vi att be om era synpunkter på vad vi bör tänka på under projektets gång. Hur ser ni på möjligheterna att odla fisk i Svågadalen? Vem skulle kunna arbeta med fiskodling? Vad finns det för hinder för att etablera fiskodling lokalt och var finns kunderna?

Vill du veta mer, kontakta Annika Carlsson Kanyama, annikack@kth.se

Projektet finansieras av Lokalt Ledd Utveckling genom Utveckling Hälsingbygden och EU. Jordbruksverket är förvaltande myndighet för landsbygdsprogrammet.

STENSJÖN OCH TJÄRNVALLSTJÄRN ÄR STÄNGDA FÖR FISKE FRAM TILL PREMIÄRERNA PÅ LÖRDAG DEN 13 MAJ.

SE NEDAN!

FISKEPREMIÄRER   

STENSJÖN   OCH    TJÄRNVALLSTJÄRN

Lördagen den 13 maj med start kl. 09.00. 

Fiskekort löses på plats,  120 kr/fiskare,  4 fiskar/kort.

VÄLKOMNA!

Fiskepremiär Stensjön 2014-05-17

Även i år servering av kôlbullar, kaffe m.m.

ISFRITT OCH DAGS FÖR GÄDDFISKE!

Här fina Dellengäddor!

Google Translate
Ändra språk
Köp fiskekort här:
Köp fiskekort via iFiske.se

Minkfälla
Vi som stödjer

Bjuråker Norrbo Fiskevårdsförening


Peltec


PERSSON ÅKERI AB
BJURÅKER

christer@epakeri.se


HÖGLUNDS ENTREPRENAD
I BJURÅKER AB


Åkes motor


 Jaktia Delsbo


 Skyttebiograf - för möten och träffar i Bjuråker


 Hälsingefoder - Allt för gården hem till gården Hälsingefoder - Allt för gården hem till gården
FRIGGESUND


Vill du synas här och stödja Bjuråker Norrbo Fiskevårdsförening?
Hör av dig till Börje Karlsson på
070 - 456 53 14 eller
E-post,
j.borje.karlsson@gmail.com

Sök
Meta