Årsmötesprotokoll

Bjuråker-Norrbo Fiskevårdsområde

2017 02 26

 

 

 • 1 Mötets öppnande.

Ordföranden Börje Karlsson öppnar mötet och deltagarnas närvaro antecknas.                                                                                                                                  Bilaga 1

 • 2 Fastställande av dagordning.

            Beslut: Dagordningen godkännes av stämman

 

 • 3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

      Beslut: Till ordförande för mötet valdes, Börje Karlsson

Till sekreterare för mötet valdes, Magnus Källman

 • 4 Val av två justerare.

            Beslut: Till justerare valdes, Stefan Sandin och Bengt Eriksson

 • 5 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.

 Beslut: Kallelsen godkänns.

 • 6 Styrelsens verksamhetsberättelse och loggbok för det gångna året 2016 Bilaga 2

Beslut: Genomgången godkändes och handlingen noteras i protokollet.

 

 • 7 Uppföljning av föreningens målsättningar och uppdrag -15 och -16  Bilaga 3  

 Beslut: Uppföljningen godkändes och handlingen noteras i protokollet.

 

 • 8 Redovisning av sålda fiskekort

En ökning och framförallt av digitala fiskekort har skett.                                      Bilaga 4

Belsut: Redovisningen godkändes och handlingen noteras till protokollet.

 

 • 9 Redovisning av fiske utsättning                                                                      Bilaga 5

Vice ordföranden går igenom fiske utsättningarna.

Beslut: Redovisningen godkändes och noteras till protokollet.

 

 • 10 Resultat och Balansrapport 2016 Bilaga 6 o. 7

Beslut: Samtliga bilagor gicks igenom och godkändes och biläggs protokollet.

 

 • 11 Revisorernas berättelse. Bilaga 8

Ordförande Börje läste upp revisionsberättelsen där revisorerna noterade

föreningens handlingar och ekonomiska situation var i god ordning och          förordade att

styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

               Beslut: Mötet noterar denna information som infogas i slutet av protokollet.

 • 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

   Beslut: Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

 

 • 13 Frågan om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.

Beslut: Stämman beslutar att ingen utdelning skall ske.

 

 • 14 Fråga om tillskott

  Beslut:  Föreningens ekonomi är i balans och beslöt att inga tillskott behövs.

 

 • 15 Förslag till budget för 2017.                      Bilaga 9

 Beslut: Stämman antar föreslagen budget och styrelsen tillåts justera inom

budgetramen om det anses behövligt.

 

 • 16 Styrelsearvoden 2017.

        Beslut: Att bevilja 17.000 kr att fördela inom styrelsen.

 

 • 17 Val av ordförande, vice ordförande jämte övriga styrelseledamöter. Bilaga 10

Valberedningen föreslår årsmötet att välja nedanstående ledamöter;

Ordförande            Börje Karlsson                     Omval 1 år, 1 år som Ordf.

Vice ordförande     Bengt-Erik Fränden              Omval 2 år

Styrelseledamot      Janet Ekelöf                         Omval 1 år, ett år kvar

Styrelseledamot      Magnus Källman                  Omval 1 år, ett år kvar

Styrelseledamot      Daniel Högvall                      Omval 2 år,  Holmen

Styrelseledamot      Fredrik Röjd                        Omval 2 år, Svågadalsnämnden

Styrelseledamot      Anders Jonsson                    Omval 2 år kvar

Styrelseledamot      Stefan Sandin Nyval  2 år kvar

              Beslut: Att bifalla valberednings förslag.

 

 • 18 Val av suppleanter till styrelsen 1 år. Bilaga 10

Valberedningen föreslår årsmötet att välja nedanstående suppleanter;

Tomas Berglund                             Omval

Rolf Lindberg                                 Omval

Sven-Erik Jonsson                         Omval

Joel Ericsson                                  Omval

Patrik de Kwant                            Nyval

Daniel Saxlind                                Nyval

Bernt Sjöndin                               Nyval

Jörgen Johansson                           Nyval

 

Beslut: Att bifalla valberedningens förslag.

(Lars Andersson, Filip Källman och Tobias Källman lämnar sina uppdrag.)

 

 • 19 Val av revisorer jämte revisorssuppleanter 1 år.                         Bilaga 10

Valberedningen föreslår att årsmötet väljer nedanstående personer:

Revisor                   Ulf Colliander                   

Revisor                   Petra Gahm

Revisorssuppleant.  Vakant

             Beslut: Att bifalla valberednings förslag.

 

 • 20 Val av valberedning.

Ordförande & sammankallande Åke Eriksson                         Bilaga 10

Ledamot Kjell Källman

Ledamot Vakant

             Beslut: Att bifalla årsmötets förslag.

 

 • 21 Inkomna motioner och förslag

 

 1. Sammanslagning av Bjuråker Norrbo och Delsbo FVO             Bilaga 11, 12, 13 o. 14

Ordförande Börje Karlsson redovisar styrelsens förslag, samt möten med Delsbo

FVO, kommunens fiskevårdskonsulent och länsstyrelsen. I styrelsens

ställningstagande och bedömning väger bedömningen att sportfisketurism gynnas av

en sammanslagning och bidrar positivt till landsbygdsutvecklingen för hela

Dellenbygden. Efter det ordet fritt stämman överväger för och nackdelar.

 

Beslut: Stämman beslutar bifalla styrelsens förslag,

att principiellt säga ja till sammanslagning med Delsbo Fiskevårdsområde,

att nya fiskevårdsområdet skall kallas Dellenbygdens Fiskevårdsområde,

att sammanslagningen skall ske årsskiftet 2017/2018,

att uppdra till styrelsen att besluta om den praktiska utformningen och genomföra

sammanslagningen i samverkan med Delsbo Fiskevårdsförening,

att styrelsen får avbryta sammanslagningen om det finns orsaker som skäligen

inte är rimliga för en sammanslagning,

att om sammanslagningen avbryts skall styrelsen redovisa omständigheterna och orsa-

kerna för detta senast till föreningsstämman/årsmötet 2018.

 

 

 1. Dellenbygdens Flugfiskeklubb arrende av Sebberstjärn.                             Bilaga 15

Flugfiskeklubben har i brev tillskrivet Fiskevårdsföreningen om att få arrendera Sebberstjärn. Styrelsen har träffat ordförande för Flugfiskeklubben och diskuterat frågan. Styrelsens föreslår stämman att upplåta tjärnen till flugfiskeklubben.

 

Beslut:  Stämman beslutar bifalla styrelsens förslag, att ställa sig positiv till att upplåta Sebberstjärn till Flugfiskeföreningen, samt att uppdra till styrelsen att besluta om villkoren för arrendet.

 

 1. Inplantering av Gös    Bilaga 16

Styrelsen har en längre tid diskuterat inplantering av gös, då Fiskevårdsområdet inte har några gösvatten. Styrelsen har kontakter med KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) där goda förutsättningar finns för att både noga undersöka för inplantering av gös, samt att kunna köpa in gös.  Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att anta styrelsens förslag att inplantera gös i lämpligt vatten,

 

Beslut: Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag,

att ställa sig positiv till att plantera in gös i Rångsjön alternativt i annan lämplig sjö,

att uppdra till styrelsen att besluta om definitiv utsättningsplats

att uppdra till styrelsen att samverka med Delsbo FVF om villkoren, samt

att noga planera och samråda med KTH för att få bästa möjliga

förutsättningar för Gösen

 

 • 22 Bestämmande av plan för fiskevårdande åtgärder och fiskets bedrivande för tiden

fram till nästa ordinarie stämma.

Målsättningarna för åren 2017- 2018 presenterades.                                      Bilaga 17

              Beslut: Stämman godkänner målsättningarna.

 

 

 • 23 Förslag till fiskeinsättning 2017.

Vice ordförande presenterar styrelsens förslag.                                               Bilaga 18 Beslut: Att anta förslaget efter justeringar styrelsen finner lämpliga.

 

 

 • 24 Rapporter.

Bilaga 19

Ordförande presenterar en utvecklingsplan (förstudie) om ”Lokalt entreprenörskap

för utveckling av fiskodling och matfiskproduktion av Dellenöring i Svågadalen.

Ett samverkansprojekt i med KTH, Svågadalsnämnden och Fiskevårdsföreningen.

Beslut: Mötet godkänner rapporten och noterar den till protokollet.

 

 • 25 Övriga ärenden.
 1. Integration: Fiske kan vara en väg för att underlätta för asylsökande att integreras in i vårt samhälle och känna sig välkomna. Mötet diskuterar detta och det konstateras att det är viktiga och angelägna insatser som skulle behövas, men att i nuläget finns inte personresurser i föreningen att genomföra aktiviteter av detta slag.

 

 1. Uppkommen fråga angående trolling med 3 fiskare i en trolling båt. Under mötet klargörs att för detta krävs 3 fiskekort, samt 1 trollingkort.

 

 1. En mötesdeltagare vill uppmärksamma och göra känt att ett ”redskap” som går under namnet Jaw Jacker har förbjudits att använda inom vårt fiskevårdsområde då styrelsen inte anser att det är att anses som ett sportfiskeredskap. Bild bifogas!

Bilaga 20

 

 1. Mötesmedlem påtalar att djur på bete trampar sönder Dalåns föryngrings platser.

Detta är påtalat både muntligt och skriftligt till Länsstyrelsen, men ännu har inget svar kommit. I samband med att Lantbruket i Hedvigsfors hösten -16 hade samråd inför en utökning av kreatursbesättning från 200 till 800 kor framförde styrelsen detta muntligt till ägaren och följde sedan upp med ett brev som påtalade

detta förhållande. Något svar eller annan reaktion har dock inte styrelsen fått ännu.

                

 

 • 25 Stämman avslutas.

  Beslut: Ordförande förklarar mötet avslutat.

 

 

Ordförande för mötet:………………………………………….. ……………………..Börje Karlsson

 

Sekreterare för mötet:…………………………………………………………………..Magnus Källman

.

Justerare för mötet:……………………………………………………………………….Stefan Sandin

 

Justerare för mötet:………………………………………………………………………..Bengt Ericsson

 

 

Justerat protokoll och närvarolista (original), samt samtliga bilagor finns hos ordföranden Börje Karlsson,  Svedjebo 28 , 820 62 Bjuråker. j.borje.karlsson@gmail.com

 

 

 

Bjuråker-Norrbo Fiskevårdsförening

Konstituerade styrelsemöte

Datum: Onsdagen den 22 mars 2017   Tid: 18:00 Plats: Svågagården, Ängebo

Deltagare; Bengt-Erik Frändén, Janete Ekelöf, Daniel Högvall, Magnus Källman, Fredrik Röjd, Anders Jonsson, Stefan Sandin, Rolf Lindberg, Patrik de Kwant, Bert Sjöndin, Jörgen Johansson, Börje Karlsson.

Ej närvarande; Sven-Erik Jonsson, Tomas Berglund, Joel Eriksson.

Adjungerad; Lars Lindqvist, fisketillsynsman.

Dagordning

 • 1 Mötets öppnande Ordförande Börje Karlsson öppnar mötet
 • 2 Val av sekreterare Magnus Källman väljs till sekreterare
 • 3 Val av justerare (ordf. + ledamot) Börje Karlsson och Stefan Sandin väljs till justerare
 • 4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkännes av mötet

 

 • 5 Konstituerande
 • Val av kassör Beslut: Janet Ekelöv
 • Val av sekreterare Beslut: Magnus Källman
 • Val av firmatecknare Beslut: Börje Karlsson och Janet Ekelöv var för sig
 • 6 Beslut styrelsearvoden/förmåner;

Ordförande 4000kr, Vice ordf. 3500kr, Kassör 5000kr, Sekreterare 3500kr, Revisorer 500kr, Fiskeutsättningsansvariga 1000kr.

 

 • 7 Genomgång av styrelsens uppdrag från Årsmötet. Bilaga 1.

Ordförande går igenom alla punkterna och informationen noteras till protokollet.

 

 • 8 Utse ansvariga för olika uppgifter och uppdrag.
 • Huvudansvarig för Fiskekortsförsäljning Beslut: Janet Ekelöv
 • Fiskutsättningar Beslut: Bengt Erik Fränden och Daniel Saxlind
 • Underhåll och uppdatering av Föreningens hemsida, bjuraker-norrbo.fvo.se

Beslut:  Börje Karlsson och Lars Arwén

 • Föreningens Facebook grupp, Bjuråker Norrbo Fiskevårdsområde

Beslut: Börje Karlsson

 • Inventering för behov av praktiska åtgärder   Inventeringslista 2017

Bilaga 3.  Inventarielista 16.12.31

Beslut: Börje Karlsson har listan. Förslag på åtgärder mottages gärna

 • Fiskeskola för ungdomar (19 – 21/6 och 26 – 28/6)

Beslut: Börje Karlsson, Delsbo Vapen; Tomas Berglund, Rolf Lindberg, Fredrik Röjd och 2 sommarpraktikanter.

 

 • Fiskepremiärer Stensjön/Tjärnvallstjärn

Beslut: Anders Jonsson ansvarig.  Premiär 13/5 -17.

 • Fiskepremiärer i Mjusön och Njupfatet

Beslut: Börje Karlsson ansvarig      Premiärer;  Mjusjön 16/12     Nupfatet 2/12

 • Fiskevårdande åtgärder.

Beslut: Stefan Sandin.

Föreningen arbetar för minskad fiskutsättning och ökad självföryngring.

 • Förbereda och genomföra sammanslagningen med Delsbo FVO

Beslut: Börje Karlsson, Magnus Källman, Daniel Högvall och Janet Ekelöv.

 • Delta och genomföra förstudie om fiskodling och kommersiell försäljning av Dellenöring i Svågadalen i samverkan med KTH

Beslut: Börje Karlsson, Magnus Källman, Stefan Sandin och Patrik de Kvant

Första möte den 21/4 kl 13 00 på Svågagården.

 • Delta och ansvara för upplåtelsen av Sebberstjärn till Dellenbygdens Flugfiskeklubb.

Beslut: Magnus Källman, Anders Jonsson och Jörgen Johansson ansvariga.

 • Fånga avelsfisk, Dellenöring.

Beslut: Stefan Sandin ansvarig.

 • Genomföra isfisketävling på Dellen våren 2018

Beslut: Tomas Berglund ansvarig.

För information tas en avgift på 500kr för att hyra fiskevatten till en mindre fiske tävling.  För mer information och frågor kontakta ordförande eller styrelsemedlem.

 

 

 • 9 Fiskekort för fisketillsynsmän och styrelsemedlemmar.

Beslutsförtydligande: För att tillsyningsmännens fria fiskekort ska gälla skall fisketillsyningsmannen vara iklädd tillsyningsväst och förordnandebricka väl synlig.

Beslut: Alla styrelsemedlemmar som önskar erhåller gratis ett årskort.

 • 10 Övriga ärenden
 • Fiskeutsättning i vildlaxälven Ljungan. Utsättning av fisk bland vilda bestånd.

Börje delar ut en broschyr.

 • Gös inplantering i samarbete med KTH skall undersökas innan genomförande.
 • Kassör Janet Ekelöv får i uppdrag att införskaffa swishkonto till föreningen.
 • Styrelsen beslutar att bli stödmedlem i Älvräddarna för 300 kr/år.

 

 

 • 11 Mötets avslutande

Ordförande Börje Karlsson avslutar mötet.

Ordförande Börje Karlsson   ……………………………………………………………………………………..

Sekreterare Magnus Källman …………………………………………………………………………………..

Justerare Stefan Sandin       ……………………………………………………………………………………….

 

 

 STYRELSEMÖTE

Datum: Onsdagen den 20 september 2017   Tid: 18:00
Plats: Svågagården, Ängebo

 

Dagordning

 • 1 Mötets öppnande

Ordförande för mötet väljs Bengt Erik Fränden samt Magnus Källman som sekreterare              

 • 2 Val av justerare (ordf. + ledamot)

 Bengt Erik Fränden och Rolf Lindberg

 • 3 Godkännande av dagordning

 Beslut: Dagordningen godkännes

 • 4 Sammanslagning av Bjuråker Norrbo och Delsbo Fiskevårdsområden.

Förslag till beslut: 

att tillsammans med Delsbo Fiskevårdsförening ansöka om sammanslagning av Bjuråker Norrbo Fiskevårdsområde med Delsbo Fiskevårdsområde med namnet Dellenbygdens Fiskevårdsområde.

Beslut: Mötet godkänner förslaget

 

 • 5 Stadgar för Dellenbygdens Fiskevårdsområde. Bilaga: Stadgeförslag.   

   Förslag till beslut:

att godkänna bifogade förslag till stadgar för Dellenbygdens Fiskevårdsområde och bifoga dessa till ansökan till Länsstyrelsen.

Beslut: Mötet godkänner stadgeförslaget med två mindre ändringar. Dom 10 ledamöterna väljs 5st på 1 år och 5st på 2 år dels att i texten ändras skall till bör (bör väljas från olika geografiska områden)

 

 • 6 Övriga frågor

Kräftfiske: I och med att det fiskas kräftor från tidig vår till sen höst läggs ett förslag om att försöka få till ett kräftfiske kort så att FVO`t kan försöka stävja tjuvfisket som nu råder.

Beslut: Magnus Källman tar på sig att kontakta Holmen och övriga berörda.

 • 7 Mötets avslutande

Bengt Erik Fränden avslutar mötet

 

Närvarande vid mötet var Bengt Erik Fränden, Magnus Källman, Janet Ekelöf, Stefan Sandin och Rolf Lindberg

 

Ordförande för mötet: Bengt Erik Fränden ……………………………………………………………………

Sekreterare: Magnus Källman ……………………………………………………………………………………….

Justerare: Rolf Lindberg ………………………………………………………………………………………………..