Årsmötesprotokoll Bjuråker-Norrbo Fiskevårdsområde

2018 03 08

 

 • 1 Mötets öppnande.

Ordföranden Börje Karlsson öppnar mötet och deltagarnas närvaro antecknas.

 • 2 Fastställande av dagordning.

            Beslut: Dagordningen godkännes av stämman

 

 • 3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

      Beslut: Till ordförande för mötet valdes, Börje Karlsson

Till sekreterare för mötet valdes, Magnus Källman

 

 • 4 Val av två justerare.

            Beslut: Till justerare valdes, Fredrik röjd och Bengt-Erik Frände´n

 

 • 5 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.

 Beslut: Kallelsen godkänns.

 

 • 6 Styrelsens verksamhetsberättelse och loggbok för det gångna året 2017 Bilaga 1

Beslut: Genomgången godkändes och handlingen noteras i protokollet.

 

 • 7 Uppföljning av föreningens målsättningar och uppdrag 2017              Bilaga 2  

 Beslut: Uppföljningen godkändes och handlingen noteras i protokollet.

 

 • 8 Redovisning av sålda fiskekort

En viss ökning av totalt sålda fiskekort och den digitala försäljningen fortsätter att

öka.                                                                                                                 Bilaga 3

Belsut: Redovisningen godkändes och handlingen noteras till protokollet.

 

 • 9 Redovisning av fiske utsättning                                                                      Bilaga 4

Underlaget för fiskutsättningarna, bilaga 4, gås  igenom.

Beslut: Redovisningen godkändes och noteras till protokollet.

 

 • 10 Redovisning av inventarieförteckning 2017 Bilaga 5

 

 • 11 Resultat och Balansrapport 2017 Bilaga 6

Beslut: Samtliga handlingar gicks igenom, godkändes och biläggs protokollet.

 

 • 12 Revisorernas berättelse. Bilaga 7

Revisionsberättelsen gicks igenom och där revisorerna noterade att

föreningens handlingar och ekonomiska situation var i god ordning och    förordade att

styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

               Beslut: Mötet noterar informationen och handlingen bifogas protokollet.

 • 13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

   Beslut: Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

 

 • 14 Avveckling av Bjuråker Norrbo Fiskevårdsförening/Fiskevårdsområde Bilaga 8

Beslut: Stämman beslutar att Bjuråker Norrbo Fiskevårdsförening och

fiskevårdsområde upphör och avslutas 2017-12-31.

 

 • 15 Överlåtelse av Bjuråker Norrbo Fiskevårdsområdes tillgångar.

Beslut: Årsmötet beslutar att överlåta samtliga tillgångar till det sammanslagna och

nybildade Dellenbygdens Fiskevårdsförening.

 

 • 16 Stämman avslutas.

   Beslut: Ordförande förklarar mötet avslutat.

 

 

Ordförande för mötet:………………………………………….. ……………………..Börje Karlsson

Sekreterare för mötet:…………………………………………………………………..Magnus Källman

Justerare för mötet:……………………………………………………………………….Fredrik Röjd

Justerare för mötet:………………………………………………………………………..Bengt-Erik Frändén

Närvarolista samt bilagor och justerat protokoll finns hos Börje Karlsson Svedjebo, Bjuråker.